วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการบูรณาการการศึกษาของจังหวัดที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของจังหวัด เป็น 1 ใน 10 ของประเทศ พร้อมเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ต่อยอดอาชีพท้องถิ่น และดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าสู่ระบบ

benner01

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg

benner04

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรัทธาสมุทร จัดโดยสำนั...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.     นายวงเทพ เขมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกี...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมมาลามาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาส...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับโรงเรียนอั...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ประจำปี 2561 จังหวัดส...

Read more

Administrator - avatar Administrator

      วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายชรัส  บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เป็นประธานในงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันจันทร์ที่ 25 พฤ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

        วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางสาวรุ่งมณี  บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประกอบด้วยเจ้าหน้าท...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายชรัส  บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ประจำปี 2561 จังหวั...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 11 ตุลาคม 2562  เวลา 14.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ นางสาวสุจิตตรา  หานุสิงห์  ชั้น ม.4 โรงเรียนถาวรานุกูล และนางสาว...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 21 ตุลาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดย ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการ ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ หลังจากคณ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นายบุญลือ  คชเส...

Read more

Administrator - avatar Administrator

                วันที่ 27 กันยายน 2562 ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ไปแสดงความยินดีกับนายเอกลักษณ์ ขาวนวล ผู้อำน...

Read more

Administrator - avatar Administrator

              วันที่ 26 กันยายน 2562 ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม  เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน 2562 เ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 วันที่ 27 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสมของจังหวัดสมุทรสงครา...

Read more

Administrator - avatar Administrator

            วันที่  17 กันยายน 2562 ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับเชิญนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นรายงานข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกั...

Read more

Administrator - avatar Administrator

              วันที่  9 กันยายน 2562 ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี และหัวหน้าส่วนราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน ผู้อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทานมามอ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

              วันที่ 13 กันยายน 2562 ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายไสลเกษ วัฒนพันธ์ุ  ซึ่งมีพระบรมราชโอ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

                  วันที่ 13 กันยายน 2562 คณะบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าศึกษาดูงานที่ กศน.อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

                    วันที่ 19 กันยายน 2562 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะ เข้าร่วมงานการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข...

Read more

Administrator - avatar Administrator

          วันที่ 13 กันยายน 2562 นายธัตถพล คชสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 13 - 1...

Read more

Administrator - avatar Administrator

          วันที่ 7 กันยายน 2562 นายกริช  นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้าเยี่ยมชมการอบรมโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรร...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 เมื่อวันที่ 26  สิงหาคม  2562  นายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้โอวาทแก่ครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง สังกัด สพป.สมุทรสงคราม และ สพม. เขต 10 รวม 19 คน ก่อนส่งตั...

Read more

Administrator - avatar Administrator

     วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. ณ โรงพยาบาลนภาลัย นายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะ เข้าร่วมเสวนายามเช้าร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

     วันที่ 23 สิงหาคม 2562  ศึกษาธิการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และคณะศึกษาธิการจังหวัดพี่เลี้ยง เข้ารับฟังบรรยายจาก นายประเสริฐ  บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง บทบาทของศึกษาธ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

     วันที่ 21 สิงหาคม 2562  ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกผลงานดีเด่นภายใต้โครงการ TFE, Coaching T...

Read more

Administrator - avatar Administrator

     วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2562 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ My office ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม   ประกาศโดย : ศิ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   วันที่ 15 สิงหาคม 2562  ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง การบริหารจัดการโครงกา...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    นายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมการขอจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชาบีลีฟติวเตอร์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562            ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  นายตรองตริ คงตระกูล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ และคณะกรรมการฯ ดำเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การดำเนินงานด้านการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ร่วมสรุปรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึก...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และข้าราชการฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับมอบหมายจาก ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมรับฟังการสรุปผลการประเ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 256...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดสัมมนาทางวิชาการ “น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติ” ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนศรัทธาสมุทร โดยมี ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทร...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กร...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรองข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาและชี้แจงการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปการจัดเก็บข้อมูลก...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันเดิน – วิ่งการกุศล “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ครั้งที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   วันที่ 27 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 05.30 น. จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับทุกภาคส่วน โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ครั้งที่ 2&nbs...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมการดำเนินงาน “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ครั้งที่ 2  ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจั...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน "วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD" ครั้งที่ 2 โดย นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน...

Read more

Administrator - avatar Administrator

        วันที่ 29-30 เมษายน 2562 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีงบประมาณ 2562 ณ สวนนพรัตน์รีสอร์ท จ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

        วันที่ 24 เมษายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การเพิ่มศักยภาพด้านความรู้ทางวิชาการเน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์และการแก้ปัญหา ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม จังหวัดสมุ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 26 มีนาคม 2562 นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุเมธ  ธีรนิติ  ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจัง...

Read more

Administrator - avatar Administrator

        วันที่ 7 - 8 มีนาคม คณะกรรมการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามและคณะครูปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรสงคราม อบรมปฎิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการผู้เรียน ณ ห้องป...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุกานดา  วรเชษฐบัญชา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พ.อ.จิระโรจน์  กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม นายสุเมธ  ธีรนิติ  ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม ดร.พิเชฐ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในงานงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรัทธาสมุทร โดยมี นายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจั...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งท...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 26 - 28 เมษายน 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวันที่ 1 (วันที่ 26 เมษายน 2562) มีการชี้แจงขอบข่ายการประชุมฯ และผแทนแต่ละหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ย...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมการดำเนินงาน “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ครั้งที่ 2  ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นางสุกานดา วรเชฐบัญชา ผู้ว่าราช...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 14  มีนาคม 2562  เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายออกแบบตราสัญลักษณ์และจัดหาของที่ระลึก การดำเนินงาน “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ครั้งที่ 2  ณ  ศาลากลางจ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   วันที่ 11 มีนาคม 2562  เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมนำเสนอโครงการ Smile Kid School Bus (รถโรงเรียนอัจฉริยะ) ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการนำเสนอของเจ้าหน้าที่จากบริ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

      วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และนายกริช  นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมกลั่นกรองและพิจารณาโครงการทุ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม  ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงค...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ส...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะครูปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรสงคราม เยี่ยมชมห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเชื่อต่อของการศ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุเมธ  ธีรนิติ  ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม  ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรส...

Read more

Administrator - avatar Administrator

        วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 นายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฎิบัติการ โครงการพัมนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสง...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมการดำเนินงาน “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ครั้งที่ 2  ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นางสุกานดา  วรเชษฐบัญชา ผู้...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 24 มกราคม 2562  เวลา 16.00 น. นางสุกานดา  วรเชษฐบัญชา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พ.อ.จิระโรจน์  กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม พ.อ.ปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมอกศจ.การบริหารงานบุคคล  ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายประจินต์ ธารศ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

        วันที่ 12 มกราคม 2562  ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 และนำของขวัญ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

        วันที่ 11 มกราคม 2562 ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ จำนวน 11 ประเทศ ซึ่งมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ศูนย์เรียนรู้เศร...

Read more

Administrator - avatar Administrator

        วันที่ 11 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดย ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำของขวัญวันเด็ก ปี 2562 มอบให้โรงเรียนประกอบวิทยา ศูนย์การศึกษาพิเศษประ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

        วันที่ 10 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดย ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำของขวัญ ของรางวัล มอบให้สถานศึกษาสังกัด สพป.สมุทรสงคราม เอกชน เทศบาล จำนวน 10 แห...

Read more

Administrator - avatar Administrator

        วันที่ 11 มกราคม 2562 ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีรับพระราชทานอาหารสุนัข ณ โรงเรียนท้ายหาด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม  ประกาศโดย : กาณดา อรุณวุฒิพงศ์ / ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

           สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-9 มกราคม 2562 มีผู้สมัครฯ สังกัด สพป.สมุท...

Read more

Administrator - avatar Administrator

          สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562 มีผู้สมัครฯ สังกัด สพป.สมุทรสงคราม รวม จำนวน ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

        สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 7 มกราคม 2562 มีผู้สมัครฯ สังกัด สพป.สมุทรสงคราม จำนวน 3 ราย แล...

Read more

Administrator - avatar Administrator

                         วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุเมธ  ธีรนิติ  ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม นายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมการเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายประจินต์ ธารศิริสิน ร...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2561  ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักง...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมอกศจ.การบริหารงานบุคคล  ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายประจินต์ ธ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการสำนัก...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) เอกสารประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง โดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องรับรองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม รับรายงานตัวครูผู้ช่วย ปี 2561 ครั้งที่ 3 จำนวน 11 คน ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำปาอ่อนวันที่ประกาศ : 13 ธันวาคม  2561 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

ผลการคัดเลือกครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำปาอ่อนวันที่ประกาศ : 13 ธันวาคม  2561 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม มีกิจกรรมลงทะเบียนผู้ร่วมกิ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะข้าราชการ ตลอดจน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรม bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตน...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมหน่วยรับตรวจ โดย นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะ รับการตรวจในครั้งนี้ ณ ห้องประ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสุกานดา  วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 การจัดพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช 2561 โดย นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียน เอกชน ครั้งที่ 3 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนประกอบวิทย...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศธจ.สมุทรสงคราม นายยงยุทธ  สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานการประชุมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบมงกุฏและสวมสายสะพายให้กับเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก         เป็นตัวแทนยุวฑูตการท่องเ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรัทธาสมุทร นางสุกานดา  วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นวันคล้า...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานอนุกรรมการ และนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางคนที่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานการประชุมคณะะกรรมการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ประกาศโ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. ประชุมกศจ.สมุทรสงคราม โดย นายประจินต์  ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี ดร.พิเช...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันนี้ (19 พ.ย.2561 ) เวลา 10.00 น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันนี้ (12 พ.ย.2561 ) เวลา 13.30 น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานศึกษาธิการจ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

เมื่อเวลา 14.00 น. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาความยากจน ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม ประกาศโดย :&nb...

Read more

Administrator - avatar Administrator

เมื่อเวลา 11.00 น. นายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีมอบเก้าอี้ล้อเข็นแก่น้องคนพิเศษ จังหวัดสมุทรสงคราม ณ อาคารรมณียาลิปิสุนทร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม...

Read more

Administrator - avatar Administrator

พิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสนมุทรสงคราม และหอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประกาศการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข้็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560        ประกาศโดย : รุ่งมณี  บุญฤทธิ์วันที่ประกาศ : 25 ตุลาคม  25...

Read more

Administrator - avatar Administrator

พิธีอัญเชิญพวงมาลัยคล้องคอม้าทรงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ประกาศโดย : ศิริวรรณ จ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย” เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำปาอ่อนวันที่ประกาศ : 22 ตุลาคม  2561 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ภายใต้ชื่อ "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะยุงลาย" สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วย...

Read more

Administrator - avatar Administrator

การจัดงาน "เวทีและประชาคมการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ประกาศโดย : ศ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำปาอ่อนวันที่ประกาศ : 31 กรกฎาคม  2561 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำป...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำป...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำป...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำปาอ่อนวันที่ประกาศ : 16 กรกฎาคม  2561 ...

Read more

                                                                                                                                                                                              SeeAll site2

benner02

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัด สพม. เขต 1q

วันพฤหัสบดีที่, 23  มกราคม  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่, 10  มกราคม  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

วันศุกร์ที่, 8  พฤศจิกายน  2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วันจันทร์ที่, 4  พฤศจิกายน  2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่, 18  ตุลาคม  2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สมุทรสงคราม และ สพม. เขต 10

วันศุกร์ที่, 27 กันยายน 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สมุทรสงคราม และ สพม. เขต 10

วันอังคารที่, 24 กันยายน 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่, 23 กันยายน 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สมุทรสงคราม และ สพม. เขต 10

วันพฤหัสบดีที่, 12 กันยายน 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์ที่, 6 กันยายน 2562 (กลุ่มอำนวยการ)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่, 30 สิงหาคม 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่, 29 สิงหาคม 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่, 16 สิงหาคม 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่, 14 สิงหาคม 2562 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562

วันพุธที่, 14 สิงหาคม 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562

วันอังคารที่, 30 กรกฎาคม 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่, 25 กรกฎาคม 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

  เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2562 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

  เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

วันพฤหัสดบดีที่, 11  กรกฎาคม  2562  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

  เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่, 24 มิถุนายน 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ 2 หลักสูตร ของสโมสรลูกเสือราชาธิวาส

วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2562 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2562 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่นักเรียนและครูพละศึกษาในสังกัดฯ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโครงการ "เจ้าหนูนักเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยุวชนโลก" "SOCCER CUP THAILAND 2019" ที่จังหวัดชลบุรี

วันพุฤหัสบดี, 21 มีโมดูลนาคม 2562 (กลุ่มพัฒนาการศึกษา)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

วันพุธ, 20 มีนาคม 2562 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพฤหัสบดี, 7 มีนาคม 2562 (กลุ่มอำนวยการ งานการเงิน)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฒษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์, 2 มีนาคม 2562 (กลุ่มอำนวยการ งานการเงิน)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

 

วันศุกร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562 (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ข้อความที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาหน่วย บุคลากร จากเอกสารการเจริญตามรอยพระยุคลบาท และพระบรมราชปณิธานด้านศาสนาและศีลธรรม และเอกสารการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย

วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ เป็นพื้นที่อาหารปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ๓ หลักสูตร

วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

  เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

วันพฤหัสบดี, 06 ธันวาคม 2561 (หน่วยตรวจสอบภายใน)

.................................................................................................................................................

 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3 ปี 2562

วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561 (คุรุสภา)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันอังคาร, 16 ตุลาคม 2561 (หน่วยตรวจสอบภายใน)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง  แนวทางการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน การประกวดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"

วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561 (กลุ่มลูกเสือ)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง  หลักเกณฑ์เด็กดีเด่น

วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561 (กลุ่มลูกเสือ)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง  ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

วันพุธ, 26 มิถุนายน 2561 (กลุ่มบุคคล)

.................................................................................................................................................

> <span style="font-family: inherit; font-size: inherit; colo

ผู้บริหารระดับสูง

nusthapon

การุ ณ

ทานพเชฐ1

kid

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

22
January 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
1294764
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1197
3937
13410
1256360
110643
135496
1294764

Your IP: 18.232.55.175
2020-01-29 07:19