วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการบูรณาการการศึกษาของจังหวัดที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของจังหวัด เป็น 1 ใน 10 ของประเทศ พร้อมเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ต่อยอดอาชีพท้องถิ่น และดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าสู่ระบบ

benner01

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg

benner04

Administrator - avatar Administrator

 วันที่ 18 มีนาคม 2563 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และ นายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ กำจัดขยะ แ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม  ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงค...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทร...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายกริช  นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม สำนักงาน...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรัทธาสมุทร จัดโดยสำนั...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.     นายวงเทพ เขมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกี...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมมาลามาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาส...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับโรงเรียนอั...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ประจำปี 2561 จังหวัดส...

Read more

Administrator - avatar Administrator

      วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายชรัส  บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เป็นประธานในงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันจันทร์ที่ 25 พฤ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

        วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางสาวรุ่งมณี  บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประกอบด้วยเจ้าหน้าท...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายชรัส  บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ประจำปี 2561 จังหวั...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 11 ตุลาคม 2562  เวลา 14.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ นางสาวสุจิตตรา  หานุสิงห์  ชั้น ม.4 โรงเรียนถาวรานุกูล และนางสาว...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 21 ตุลาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดย ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการ ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ หลังจากคณ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นายบุญลือ  คชเส...

Read more

Administrator - avatar Administrator

                วันที่ 27 กันยายน 2562 ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ไปแสดงความยินดีกับนายเอกลักษณ์ ขาวนวล ผู้อำน...

Read more

Administrator - avatar Administrator

              วันที่ 26 กันยายน 2562 ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม  เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน 2562 เ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 วันที่ 27 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสมของจังหวัดสมุทรสงครา...

Read more

Administrator - avatar Administrator

            วันที่  17 กันยายน 2562 ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับเชิญนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นรายงานข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกั...

Read more

Administrator - avatar Administrator

              วันที่  9 กันยายน 2562 ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี และหัวหน้าส่วนราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน ผู้อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทานมามอ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

              วันที่ 13 กันยายน 2562 ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายไสลเกษ วัฒนพันธ์ุ  ซึ่งมีพระบรมราชโอ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

                  วันที่ 13 กันยายน 2562 คณะบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าศึกษาดูงานที่ กศน.อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

                    วันที่ 19 กันยายน 2562 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะ เข้าร่วมงานการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข...

Read more

Administrator - avatar Administrator

          วันที่ 13 กันยายน 2562 นายธัตถพล คชสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 13 - 1...

Read more

Administrator - avatar Administrator

          วันที่ 7 กันยายน 2562 นายกริช  นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้าเยี่ยมชมการอบรมโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรร...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 เมื่อวันที่ 26  สิงหาคม  2562  นายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้โอวาทแก่ครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง สังกัด สพป.สมุทรสงคราม และ สพม. เขต 10 รวม 19 คน ก่อนส่งตั...

Read more

                                                                                                                                                                                              SeeAll site2

benner02

 

 เรื่อง กฎบัตรและการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่, 27  มีนาคม  2563 (หน่วยตรวจสอบภายใน)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่, 20  มีนาคม  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่, 13  มีนาคม  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

  เรื่อง สถิติจำนวนผู้สมัครรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่, 16  มีนาคม  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทารงการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่, 9  มีนาคม  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ประเภท สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ

วันจันทร์ที่, 9  มีนาคม  2563 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

วันอังคารที่, 3  มีนาคม  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษณาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม. เขต 10

วันศุกร์ที่, 7  กุมภาพันธ์  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

วันพฤหัสที่, 6  กุมภาพันธ์  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัด สพม. เขต 1q

วันพฤหัสบดีที่, 23  มกราคม  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่, 10  มกราคม  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

วันศุกร์ที่, 8  พฤศจิกายน  2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วันจันทร์ที่, 4  พฤศจิกายน  2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่, 18  ตุลาคม  2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สมุทรสงคราม และ สพม. เขต 10

วันศุกร์ที่, 27 กันยายน 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สมุทรสงคราม และ สพม. เขต 10

วันอังคารที่, 24 กันยายน 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่, 23 กันยายน 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สมุทรสงคราม และ สพม. เขต 10

วันพฤหัสบดีที่, 12 กันยายน 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์ที่, 6 กันยายน 2562 (กลุ่มอำนวยการ)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่, 30 สิงหาคม 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่, 29 สิงหาคม 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่, 16 สิงหาคม 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่, 14 สิงหาคม 2562 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562

วันพุธที่, 14 สิงหาคม 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562

วันอังคารที่, 30 กรกฎาคม 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่, 25 กรกฎาคม 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

  เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2562 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

  เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

วันพฤหัสดบดีที่, 11  กรกฎาคม  2562  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

  เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่, 24 มิถุนายน 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ 2 หลักสูตร ของสโมสรลูกเสือราชาธิวาส

วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2562 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2562 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่นักเรียนและครูพละศึกษาในสังกัดฯ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโครงการ "เจ้าหนูนักเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยุวชนโลก" "SOCCER CUP THAILAND 2019" ที่จังหวัดชลบุรี

วันพุฤหัสบดี, 21 มีโมดูลนาคม 2562 (กลุ่มพัฒนาการศึกษา)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

วันพุธ, 20 มีนาคม 2562 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพฤหัสบดี, 7 มีนาคม 2562 (กลุ่มอำนวยการ งานการเงิน)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฒษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์, 2 มีนาคม 2562 (กลุ่มอำนวยการ งานการเงิน)

.............................................................................................................................

benner03

ผู้บริหารระดับสูง

nusthapon

การุ ณ

ทานพเชฐ1

kid

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

22

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

April 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
1555113
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2096
3974
18117
1508436
6070
128389
1555113

Your IP: 35.175.121.230
2020-04-02 12:40