วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการบูรณาการการศึกษาของจังหวัดที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของจังหวัด เป็น 1 ใน 10 ของประเทศ พร้อมเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ต่อยอดอาชีพท้องถิ่น และดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าสู่ระบบ

benner01

 • 00.jpg
 • 1.jpg
 • 01.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg

benner04

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 3 สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ณ สวนนพรัตน...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นางสาวรุ่งมณี  บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นำทีมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยร...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

       วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาเอกชน (ปส.กช.สส) จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 1/2563 ณ ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นางสาวรุ่งมณี บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นำทีมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดข...

Read more

Administrator - avatar Administrator

                                                                &nbs...

Read more

Administrator - avatar Administrator

                                                                &nbs...

Read more

Administrator - avatar Administrator

                                                                &nbs...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมทำความสะอาด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำง...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเสมาสมุทรส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2563 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

คำกล่าวเจตจำนงสุจริต  1.เจตจำนงสุจริต  แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1.แผนบริหารความเสี่ยงทุจริตประจำปี2563  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ปลูกป่าชายเลนอย่างมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการปลูกป่าชายเลนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม กศจ.สมุทรสงคราม โดยมี นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเลขานุการ   ประกาศโดย : ศิริวรรณ  จ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมทำความสะอาด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอย...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับมอบหมายจาก นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนางจันทร์เพ็ญ กุลทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับมอบหมายจาก นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชก...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 16 เมษายน 2563 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ออกติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 20 เมษายน 2563 นายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 8 เมษายน 2563 นางสาวเกษศิรินทร์  ศรีสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล รักษาการแทนศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมทำความสะอาด ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร ได้รับมอบให้เป็นประธานใน กศจ.สมุทรสงคราม โดยมี นายพิเะชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเลขาฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม &nb...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และนายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมกลั่นกรองและพิจารณาโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563 ในระด...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 วันที่ 18 มีนาคม 2563 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และ นายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ กำจัดขยะ แ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม  ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงค...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทร...

Read more

Administrator - avatar Administrator

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายกริช  นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม สำนักงาน...

Read more

                                                                                                                                                                                              SeeAll site2

benner02

 

</t

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2561

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  สถิติผู้สมัครสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ของ กศจ.สมุทรสงคราม

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่, 9 กรกฎาคม  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่, 9 กรกฎาคม  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่, 26  มิถุนายน  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

วันที่, 22  มิถุนายน  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  สถิติจำนวนผู้สมัครคัดเลือก ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2563

วันที่, 22  มิถุนายน  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  ใบสมัครผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือฯ ประเภทผู้ให้การสนับสนุน

วันที่, 18  มิถุนายน  2563 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  ใบสมัครผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือฯ ประเภทครูผู้สอน

วันที่, 18  มิถุนายน  2563 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  ใบสมัครผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือฯ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่, 18  มิถุนายน  2563 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

วันที่, 17  มิถุนายน  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันที่, 8  มิถุนายน  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 

เรื่อง  กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

วันที่, 2  มิถุนายน  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

วันที่, 2  มิถุนายน  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

วันที่, 2  มิถุนายน  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  สำรวจและเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากรทางยุวกาชาดในพื้นที่

วันที่, 21  พฤษภาคม 2563 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2563

วันที่, 15  พฤษภาคม 2563 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม. เขต 10

วันที่, 30  เมษายน  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคั้ดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม. เขต 10

วันที่, 27  เมษายน  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่, 17  เมษายน  2563 (กลุ่มอำนวยการ)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับกราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่, 16  เมษายน  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่, 14  เมษายน  2563 (กลุ่มอำนวยการ)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่, 14  เมษายน  2563 (กลุ่มอำนวยการ)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

วันที่, 10  เมษายน  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่, 10  เมษายน  2563 (กลุ่มอำนวยการ)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

วันที่, 10  เมษายน  2563 (หน่วยตรวจสอบภายใน)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง กฎบัตรและการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่, 27  มีนาคม  2563 (หน่วยตรวจสอบภายใน)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่, 20  มีนาคม  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่, 13  มีนาคม  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

  เรื่อง สถิติจำนวนผู้สมัครรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่, 16  มีนาคม  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทารงการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่, 9  มีนาคม  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ประเภท สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ

วันจันทร์ที่, 9  มีนาคม  2563 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

วันอังคารที่, 3  มีนาคม  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษณาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม. เขต 10

วันศุกร์ที่, 7  กุมภาพันธ์  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

วันพฤหัสที่, 6  กุมภาพันธ์  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัด สพม. เขต 1q

วันพฤหัสบดีที่, 23  มกราคม  2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

<span style="font-family: inher

ผู้บริหารระดับสูง

nusthapon

นายประเสรฐ บญเรอง

ทานพเชฐ1

kid

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

22
b covid
August 2020
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2120958
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1045
4323
1045
2084537
40645
162340
2120958

Your IP: 34.238.248.103
2020-08-09 06:10