Breadcrumbs

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าสู่ระบบ

                                                                            janpn
                                                                            พแอน  
pawinenamพเกนิ้งตัดขอบ  

 

 คู่มือ 8 กลุ่ม

- กลุ่มอำนวยการ

- กลุ่มบริหารงานบุคคล

- กลุ่มนโยบายและแผน

- กลุ่มพัฒนาการศึกษา

- กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

- หน่วยตรวจสอบภายใน

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (Organizational Governance : OG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบงานธุรการของ ศธจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานรวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ.และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
4. ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการเงินและบัญชี
6. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมในพื้นที่รับผิดชอบ
7. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสถานที่และยานพาหนะ พาหนะ
8. งานพนักงานเกี่ยวดำเนินกับงานพนักงานบริหารงานพนักงานบุคคลของสำนักงานศึกษาเป็นธิกาจังหวัด
9. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร
10. ปฏิบัติภารก จเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวง ศึกษาธิการและประสานงานต่างๆในระดับจังหวัด
11. งานพนักงานร่วมปฏิบัติกับหรือสนับสนุนหัวเรื่อง : การปฏิบัติงานพนักงานของหน่วยงานพนักงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย