ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าสู่ระบบ

                                                        janpn
                                                        พแอน  
pawine     พเก  

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานธุรการของ ศธจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ.
      และตามที่ กศจ. มอบหมาย

 2. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด

 3.  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป

 4.  ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการเงินและบัญชี

  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานและการควบคุมภายใน

  6. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม
      ในพื้นที่รับผิดชอบ

  7. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสถานที่และยานพาหนะ พาหนะ

  8. งานพนักงานเกี่ยวดำเนินกับงานพนักงานบริหารงานพนักงานบุคคลของสำนักงานศึกษาเป็นธิกาจังหวัด

  9. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร

  10. ปฏิบัติภารก จเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวง ศึกษาธิการและประสานงานต่างๆในระดับจังหวัด

  11. งานพนักงานร่วมปฏิบัติกับหรือสนับสนุนหัวเรื่อง: การปฏิบัติงานพนักงานของหน่วยงานพนักงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย