สมทรสาคร1

สมทรสาคร3

สมทรสาคร4สมทรสาคร5สมทรสาคร6สมทรสาคร7

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะครูปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรสงคราม เยี่ยมชมห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเชื่อต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่1

ประกาศโดย : อมรารัตน์ พูลสวัสดิ์
วันที่ประกาศ : 28 กุมภาพันธ์ 2562