661480

661259

661266

661460

661261

38701

661402

661262

661453

 

วันที่ 26 - 28 เมษายน 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวันที่ 1 (วันที่ 26 เมษายน 2562) มีการชี้แจงขอบข่ายการประชุมฯ และผแทนแต่ละหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำเสนอโปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศ และระดมความคิดเห็นความต้องการ/ประโยชน์ในการใช้ระบบ Big Data ด้านการศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามเชิงบูรณาการพื้นที่

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ  จำปาอ่อน
วันที่ประกาศ : 26  เมษายน  2562