เข้าสู่ระบบ

bcd01

bcd02

bcd03

bcd04

bcd05

bcd06

bcd07

 

วันที่ 8 เมษายน 2563 นางสาวเกษศิรินทร์  ศรีสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล รักษาการแทนศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมทำความสะอาด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน “Big Cleaning Day” ประจำเดือนเมษายน โดยมีนางสาวรุ่งมณี  บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นผู้บริหารโครงการฯ

 

ประกาศโดย : ณัฐพงศ์  ละม้ายศรี

วันที่ประกาศ : 7 เมษายน  2563