เข้าสู่ระบบ

p01

p02

p03

p04

p05

p06

p07

วันที่ 16 เมษายน 2563 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ออกติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ลงพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง ประชุมร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคฯในพื้นที่ และหามาตรการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ รับฟังความคิดเห็นและหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งสอบถามสภาพปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของผู้นำท้องถิ่น ความต้องการให้จังหวัดช่วยเหลือ และร่วมวางแผนลงพื้นที่เพื่อชี้แจง ให้ความรู้ และให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในตำบลแพรกหนามแดง รวมทั้งเป็นผู้แทนมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านคลองสะพานหัน เพื่อสำรวจสถานที่ต่างๆ สอบถาม/สัมภาษณ์ ชาวบ้านในชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง

 

ประกาศโดย : ณัฐพงศ์  ละม้ายศรี

วันที่ประกาศ : 22 เมษายน  2563