เข้าสู่ระบบ

คำกล่าวเจตจำนงสุจริต

 1.เจตจำนงสุจริต

 แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.แผนบริหารความเสี่ยงทุจริตประจำปี2563

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.แบบกำกับติดตาม

2.แบบป้องกันทุจริต

 มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ

1.ประกาศมาตรการขับเคลื่อน

 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิการสมุทรสงคราม

1.ประกาศประมวลจริยธรรม

 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

1.คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์