เข้าสู่ระบบ

คณธรมม 4 ประการ

 ป้ายคุณธรรมหลัก 4 ประการ เป็นการส่งเสริมให้คน องค์กร ชุมชน และหน่วยงานมีคุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)

ประกาศโดย : ศิริวรรณ จำปาอ่อน
วันที่ประกาศ : 6 มิถุนายน  2561