การดำ เนินงาน65 brannerสงปpng brannerสงป 63

branner

branner2565 branner64 branner63 branner62

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

IT63

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม(ฉบับปรังปรุงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร)

IT63

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม

   

ร่างปกสารสนเทศ64

แผนนที่นำทาง Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

IT63

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ปก แผนพัฒนา หน้า

แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ. 2562-2565)

 

 CAF06BE9 9ED6 4B1B 8713 82EDFD6E6B22

รายงานประจำปีงบประมาณ 2564

จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ปกแผนบูรณาการด้านการศึกษาแผนบูรณาการด้านการศึกษา

จังหวัดสมุทรสงคราม

branner62

NS Plan NS SumPlan

 

04ebce75b8747535424f688d285c9bbc5c2d89715c8078195127242565371820

ewt ewtSum ดาวน์โหลด

brannerMap