Breadcrumbs

เข้าสู่ระบบ

 


 ช่องทางการเรียนรู้

ช่องทางการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

 

 รปภาพ1

เอกสาร"สนุกคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย" 

 รปภาพ2

 เอกสาร "สนุกคิดกับศิลปะสร้างสรรค์ปฐมวัย

 25 26สงหาคม63 ดนตรสหองเรยนปฐมวย 201016 0 

 อบรมดนตรีสู่ห้องเรียนปฐมวัย 

      กจกรรม                                                                                                   วีดีโอ 

                                                                                    ทานศกษา

นิเทศ ติดตาม โครงการส่งเสริมเวทีประชาคม 

 

0B411295 BCD8 49C0 947B 7522C65C8BCE ECD50E83 24D0 40A9 8ED4 0352DB371C5A  

 การศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม

 
16150c117a2f14786bc59c5f39348355

บสมัครเข้าร่วมเป็นโรงเรียนทดลองวิจัยโรงเรียนต้นแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านภาษา

อังกฤษศึกษาด้านภาษาอังกฤษ

 ปกอังกฤษ

"การกำหนดรูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน"