วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการบูรณาการการศึกษาของจังหวัดที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของจังหวัด เป็น 1 ใน 10 ของประเทศ พร้อมเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ต่อยอดอาชีพท้องถิ่น และดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าสู่ระบบ

benner01

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

benner04

Administrator - avatar Administrator

   วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันเดิน – วิ่งการกุศล “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ครั้งที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งท...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   วันที่ 27 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 05.30 น. จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับทุกภาคส่วน โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ครั้งที่ 2&nbs...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมการดำเนินงาน “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ครั้งที่ 2  ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจั...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน "วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD" ครั้งที่ 2 โดย นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน...

Read more

Administrator - avatar Administrator

        วันที่ 29-30 เมษายน 2562 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีงบประมาณ 2562 ณ สวนนพรัตน์รีสอร์ท จ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

        วันที่ 24 เมษายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การเพิ่มศักยภาพด้านความรู้ทางวิชาการเน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์และการแก้ปัญหา ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม จังหวัดสมุ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 26 - 28 เมษายน 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวันที่ 1 (วันที่ 26 เมษายน 2562) มีการชี้แจงขอบข่ายการประชุมฯ และผแทนแต่ละหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ย...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 26 มีนาคม 2562 นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุเมธ  ธีรนิติ  ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจัง...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมการดำเนินงาน “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ครั้งที่ 2  ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นางสุกานดา วรเชฐบัญชา ผู้ว่าราช...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 14  มีนาคม 2562  เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายออกแบบตราสัญลักษณ์และจัดหาของที่ระลึก การดำเนินงาน “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ครั้งที่ 2  ณ  ศาลากลางจ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

   วันที่ 11 มีนาคม 2562  เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมนำเสนอโครงการ Smile Kid School Bus (รถโรงเรียนอัจฉริยะ) ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการนำเสนอของเจ้าหน้าที่จากบริ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

      วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และนายกริช  นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมกลั่นกรองและพิจารณาโครงการทุ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม  ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงค...

Read more

Administrator - avatar Administrator

    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ส...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะครูปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรสงคราม เยี่ยมชมห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเชื่อต่อของการศ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุกานดา  วรเชษฐบัญชา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พ.อ.จิระโรจน์  กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม นายสุเมธ  ธีรนิติ  ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม ดร.พิเชฐ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุเมธ  ธีรนิติ  ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม  ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรส...

Read more

Administrator - avatar Administrator

        วันที่ 7 - 8 มีนาคม คณะกรรมการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามและคณะครูปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรสงคราม อบรมปฎิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการผู้เรียน ณ ห้องป...

Read more

Administrator - avatar Administrator

        วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 นายกริช นุ่มวัด รองศึกษาธิจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฎิบัติการ โครงการพัมนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสง...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมการดำเนินงาน “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ครั้งที่ 2  ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นางสุกานดา  วรเชษฐบัญชา ผู้...

Read more

Administrator - avatar Administrator

  วันที่ 24 มกราคม 2562  เวลา 16.00 น. นางสุกานดา  วรเชษฐบัญชา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พ.อ.จิระโรจน์  กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม พ.อ.ปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที...

Read more

Administrator - avatar Administrator

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการประชุมอกศจ.การบริหารงานบุคคล  ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายประจินต์ ธารศ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

        วันที่ 12 มกราคม 2562  ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 และนำของขวัญ...

Read more

Administrator - avatar Administrator

        วันที่ 11 มกราคม 2562 ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ จำนวน 11 ประเทศ ซึ่งมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ศูนย์เรียนรู้เศร...

Read more

Administrator - avatar Administrator

        วันที่ 11 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม โดย ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำของขวัญวันเด็ก ปี 2562 มอบให้โรงเรียนประกอบวิทยา ศูนย์การศึกษาพิเศษประ...

Read more

                                                                                                                                                                                              SeeAll site2

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์

benner02

 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 

 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2562 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

 

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

วันพฤหัสดบดีที่, 11  กรกฎาคม  2562  (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 

 

 

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่, 24 มิถุนายน 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 

 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่, 31 พฤษภาคม 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

.................................................................................................................................................

 

 

 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ 2 หลักสูตร ของสโมสรลูกเสือราชาธิวาส

วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2562 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

 

 เรื่อง การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2562 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่นักเรียนและครูพละศึกษาในสังกัดฯ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโครงการ "เจ้าหนูนักเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยุวชนโลก" "SOCCER CUP THAILAND 2019" ที่จังหวัดชลบุรี

วันพุฤหัสบดี, 21 มีโมดูลนาคม 2562 (กลุ่มพัฒนาการศึกษา)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

วันพุธ, 20 มีนาคม 2562 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพฤหัสบดี, 7 มีนาคม 2562 (กลุ่มอำนวยการ งานการเงิน)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฒษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์, 2 มีนาคม 2562 (กลุ่มอำนวยการ งานการเงิน)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

 

วันศุกร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562 (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ข้อความที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาหน่วย บุคลากร จากเอกสารการเจริญตามรอยพระยุคลบาท และพระบรมราชปณิธานด้านศาสนาและศีลธรรม และเอกสารการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย

วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ เป็นพื้นที่อาหารปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ๓ หลักสูตร

วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562 (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

.................................................................................................................................................

 

 เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

วันพฤหัสบดี, 06 ธันวาคม 2561 (หน่วยตรวจสอบภายใน)

.................................................................................................................................................

 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3 ปี 2562

วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561 (คุรุสภา)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันอังคาร, 16 ตุลาคม 2561 (หน่วยตรวจสอบภายใน)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง  แนวทางการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน การประกวดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"

วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561 (กลุ่มลูกเสือ)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง  หลักเกณฑ์เด็กดีเด่น

วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561 (กลุ่มลูกเสือ)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง  ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

วันพุธ, 26 มิถุนายน 2561 (กลุ่มบุคคล)

.................................................................................................................................................

>  เรื่อง  บันทึกข้อตกลงในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการแข่งขันฟุตบอลโลกใน 2018

วันพฤหัสบดี, 3 พฤษภาคม 2561 (กลุ่มลูกเสือ)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้งานในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561 (กลุ่มอำนวยการงานการเงิน)

.................................................................................................................................................

 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันอังคาร, 8 พฤษภาคม 2561 (กลุ่มอำนวยการงานการเงิน)

.................................................................................................................................................

>  เรื่อง</sp

benner03

ผู้บริหารระดับสูง

การุ ณ

ชาญวฒ

ทานพเชฐ1

kid

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

22

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

July 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
503798
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
218
1770
1988
489696
34066
44799
503798

Your IP: 54.81.220.239
2019-07-22 02:19