Breadcrumbs

เข้าสู่ระบบ

 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและผู้เรียน

2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพ และระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21