เข้าสู่ระบบ

 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาศักยภาพและระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. พัฒนาการบริหารจัดการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและผู้เรียน

4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับอาชีพท้องถิ่น และพร้อมเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0