เข้าสู่ระบบ

 

  • พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

  • พัฒนากำลังคน การวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

  • พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

  • สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

  • ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ