Breadcrumbs

เข้าสู่ระบบ

 

UNITY IS STRENGTH 

(สามัคคีคือพลัง) 

             สำนักงานศึกษาธิกาารจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก มีบุคลากรไม่ครบตามกรอบ    ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนงานตามบทบาทหน้าที่ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด  และเป็นที่พึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดค่านิยมที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร คือ การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน/กิจกรรมของสำนักงาน ด้วยความเต็มใจ และมุ่งมั่นโดย
มีเป้าหมายเดียวกัน คือ สัมฤทธิผล
ของงาน