Breadcrumbs

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าสู่ระบบ

 

ลำดับที่ 

รายละเอียด

ไฟล์เอกสาร

แบบใบลาพักผ่อน

ดาวน์โหลด

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว

ดาวน์โหลด 

3

แบบใบขอยกเลิกวันลา

 ดาวน์โหลด  

4

แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 ดาวน์โหลด  

5

แบบพิมพ์ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

ดาวน์โหลด

6

เครื่องแบบยุวกาชาด

ดาวน์โหลด

7

ใบสมัครและรายละเอียดฯวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ปี 2562

ดาวน์โหลด

8

ใบสมัครและรายละเอียดฯกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ปี 2562

ดาวน์โหลด

9

ใบสมัครและคำชี้แจงประกอบการฝึกอบรมยุวกาชาด ปี 2562

ดาวน์โหลด

10

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกอพ.สธ.ฯ

ดาวน์โหลด

11

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม

ดาวน์โหลด

12

การพัฒนาศักยภาพเป็นครูแกนนำเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

ดาวน์โหลด

13

แนวทางปฏิบัติ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของนักเรียน

ดาวน์โหลด

14

ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด

15

รายงานการวิจัยที่มีต่อผล O-NET

ดาวน์โหลด

16

รายงาน TFE

ดาวน์โหลด

17

รายงานผล Coaching Teams

ดาวน์โหลด